SORUMLULUK SİGORTALARI

img
img
SORUMLULUK SİGORTALARI

Sigorta süresi içinde meydana gelebilecek bir olay neticesinde üçüncü şahısların ölümleri veya bedeni ve maddi kayıpları nedeniyle sigortalının hukuki sorumluluklarını güvence altına alınır.

ÖZEL GÜVENLİK SORUMLULUK SİGORTASI

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanuna istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar için güvence sağlanmaktadır.

AVUKAT MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Mesleğinizi ifa ederken görevinizi gereği gibi yapamamanızdan müvekkilinize karşı özen borcunuzu yerine getirememenizden veya mesleki hizmet kapsamına giren diğer kusurlu davranışlarınızdan doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacağınız tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini sigorta poliçesinde yazan limitler dahilinde temin eden bir sigorta türüdür.

DOKTOR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Tıp mensuplarının hukuki sorumluluk nedeniyle üçüncü şahıslara ödenecek tazminat taleplerini Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçe limitleri kapsamında temin eder. Sigortanın yaptırılmaması halinde kanunen ödenmek zorunda kalınacak ceza yerine, uygun primlerle güvence sağlanabilir.

MARKA&PATENT VEKİLLERİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Marka-patent vekili olarak, marka/patent haklarının tesisi, korunması; bunlar ile ilgili idare ve her türlü ilişkinin yürütülmesi yükümlülüğünün kusurlu olarak gereği gibi yerine getirilmemesinden dolayı meydana gelecek zararlar nedeniyle ortaya çıkacak tazminat taleplerine karşı güvence sağlamaktadır.

TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucunda kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alır.

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

Likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmalara ait tüplerin kullanılmak üzere tüketiciler tarafından bulunduruldukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucunda üretici firmaların kusuru olsun veya olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedensel ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını poliçede belirtilen limitler içinde kalmak koşuluyla güvence altına alınır.

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI

İşyerinde meydana gelen iş kazalarında sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıtlı işçilerin uğrayacakları bedeni zararlar nedeniyle İşverenin zarar gören işçilere veya işçilerin yasal hak sahiplerine karşı yasal sorumlulukları için teminat verilmektedir. Bu sigorta Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan yardımların üzerinde veya dışında kalan talepler ile yine bu kurum tarafından işverene karşı açılan rücu davaları sonucunda işveren tarafından ödenmesi gereken tazminatlar için güvence sağlamaktadır.

ASANSÖR SORUMLULUK SİGORTASI

Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk Sigortası ile bakım sözleşmesi kapsamında, düzenli olarak bakımı yapılan asansörlerde meydana gelecek kazalar sonucunda zarar gören üçüncü kişilerin tazminat taleplerine karşı yasal sorumluluklar güvence altına alınır.