ARAç SÄ°GORTALAR?

img
img
ARAç SÄ°GORTALAR?

TRAF?K S?GORTASI

Trafik Sigortas?, arac?n?z?n kaza sonucunda üçüncü ?ah?slara verece?i maddi ve/veya bedeni zararlarda sizi poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar güvence alt?na al?r.
Araca ba?l? olarak çekilmekte olan römork, yar? römork (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir arac?n sebebiyet verece?i zararlar çekicinin sigortas? kapsam?ndad?r. Ancak, insan ta??mada kullan?lan römorklar için poliçede özel ?artlar? belirtilecek ek bir sorumluluk sigortas? ile teminata dahil olur.
Trafik sigortas?n?n limit ve teminatlar? standart olup Hazine Müste?arl??? taraf?ndan belirlenmektedir. Ancak fiyatlar ve ödeme ko?ullar? her sigorta ?irketine göre de?i?mektedir. Trafik sigortas? tüm araç sahiplerinin yapt?rmakla yükümlü oldu?u bir sigortad?r. Trafik sigortas?olmadan trafi?e ç?kan araçlar trafikten men edilir ve araç sahibine ceza uygulan?r.
Ayr?ca trafik sigortas?nda verilmi? teminat limitlerinin yetersiz kald???n? dü?ünüyorsan?z, trafik sigortas?na ek olarak ?htiyari Mali Sorumluluk Sigortas? yapt?rarak teminat limitlerinizi yükseltebilirsiniz.
Arac?n?zla yapaca??n?z yurtd??? seyahatlerinde uluslararas? geçerlili?i olan Ye?il Kart Sigortas? ile trafik sigortas? güvencesi sa?layabilirsiniz. Bu sigortan?n anla?mas?na dahil olan ülkelerde ba?kalar?na verece?iniz maddi, bedeni zararlar ya da ölümle sonuçlanan kazalarda hukuki masraflar o ülkenin kanunlar?na göre poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat alt?ndad?r.

KASKO S?GORTASI

Kasko Sigortas? ile arac?n?z? birçok riske kar?? güvence alt?na alabilirsiniz. Ki?inin iradesi d???nda araç seyir halinde veya dururken hasara u?ramas?, çal?nmas? ve yanmas? gibi durumlarda sigorta sahibine tazminat ödenmesini sa?lar.
Kasko sigortas?nda sunulan ek teminatlar ile kaza ve/veya ar?za halinde çekici hizmeti, ikame araç hizmeti ve mini onar?m gibi hizmetlerden de ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Ayr?ca;

 

Asistans Plus ve Asistans Ekstra Plus Paketleri ile standard?n d???nda bir hizmet paketi sahibi olabilirsiniz.Asistans Plus ve Asistans Ekstra Plus paketlerini opsiyonel olarak kasko poliçenize ilave ederek kaza durumunda limitsiz çekici, 15 ya da 30 güne kadar ikame araç, s?n?rs?z mini onar?m ve çok daha fazla ek avantajdan faydalanabilirsiniz.

 

Oto Ekspres’O ile hasars?zl?k indiriminizi kaybetmeden arac?n?z?n hasar onar?m?n? gerçekle?tiriyoruz.

 

Ayr?ca Uygun Kasko ürünü ile arac?n?za daha ekonomik ko?ullarla kasko sigortas? yapt?rabilirsiniz. 

 

Arac?n?z? kaza yapmadan kullan?yorsan?z ve %40-50-60-65 hasars?zl?k indirimine sahipseniz, belirli kriterlere uydu?unuz takdirde hasars?zl?k indiriminizi tek hasar sonras?nda da koruyoruz, yenilemenizde ayn? kademeden hasars?zl?k indirimini uyguluyoruz.

Kasko Teminat Kapsam?

Yanma
Çal?nma
Çarpma ve çarp??ma
Grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
Sel
Cam k?r?lmas?
Anahtar ile yap?lan h?rs?zl?klar
Ta??tta sigara ve benzeri maddelerin temas? ile meydana gelen yang?n d???ndaki zararlar
Yetkili olmayan ki?ilere çektirme, çekme
Patlay?c? ve parlay?c? madde ta??nmas?
Ta??nan yük
Eskime pay?
Yanl?? akaryak?t dolumu
S?f?r kilometre araç teminat?
Hasars?zl?k koruma
Deprem, toprak kaymas?, f?rt?na, dolu, y?ld?r?m veya yanarda? püskürmesi
Mini onar?m
Anahtar kayb? neticesinde kilit mekanizmas?n?n de?i?tirilmesi
Özel e?ya teminat?
Kemirgen ve di?er hayvanlar?n verece?i zararlar
Ses ve görüntü cihazlar?
Yurt d???nda meydana gelen zararlar
?htiyari mali sorumluluk
?htiyari mali sorumluk manevi tazminat
Ferdi kaza koltuk
Hukuksal koruma
Asistans hizmetleri

Araç Yard?m Hizmetleri

Çekme
Vinçle kurtarma
Çilingir (oto kap? kilit)hizmeti
Benzin bitmesi
Lastik de?i?imi
Profesyonel sürücü temini
Daimi ikametgaha doktor veya ambulans gönderimi
T?bbi dan??ma hizmeti
Otel hizmeti