KONUT SÄ°GORTALAR?

img
img
KONUT SÄ°GORTALAR?

KONUT S?GORTASI

Konut Sigortas?, evinizi ve e?yalar?n?z? yang?ndan h?rs?zl??a, depremden su bask?n? ve teröre kadar birçok riske kar?? güvence alt?na al?r.
Konut sahibi olmay?p sadece kirac? olman?z durumunda da e?yalar?n?z? güvence alt?na alabilecek bir konut sigortas? da yapt?rabilirsiniz.
Konut sigortas?nda sunulan ek teminatlar ile y?ll?k kombi ve klima bak?mlar?, eve küçük i?ler paketi ve mini onar?m gibi hizmetlerden de ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Teminat Kapsam?

? Yang?n, y?ld?r?m, infilak
? Dahili su
? F?rt?na, dolu, kar a??rl???
? Hava, kara ve deniz ta??tlar? çarpmas?
? Yer kaymas?, enkaz kald?rma
? Deprem ve yanarda? püskürmesi
? Grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
? Sel veya su bask?n?
? Cam k?r?lmas?
? H?rs?zl?k
? ?zolasyon hasar?
? Akvaryumun sebep olaca?? zararlar
? Yak?t s?zmas?
? Kira kayb?
? Yang?n mali sorumluluk
? ?kametgah de?i?ikli?i masraflar?
? Hukuksal koruma
? Ferdi kaza
? Üçüncü ?ah?s mali mesuliyet
? Ferdi Kaza
? Elektronik Cihaz
? Makine K?r?lmas?

Konut Yard?m Hizmetleri

? Tesisat i?leri
? Elektrik i?leri
? Anahtar/çilingir hizmetleri
? Cam i?leri
? Doktor veya ambulans gönderimi
? Uzman hem?ire veya refakatçi gönderimi
? Ö?retmen gönderimi
? T?bbi dan??ma hizmeti
? Otel hizmeti
? Güvenlik ?irketi
? Bilgisayar asistans hizmeti
? Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu

Kombi ve Klima Bak?m Hizmeti

? Kapak sökülerek cihazda biriken tozun temizlenmesi
? Ar?za tespiti
? Elektrik kaça?? kontrolü
? Gaz bas?nc? ölçümü
? Fan kontrolü (kombi)
? E?anjör kontrolü (kombi)
? ?ç ünite filtreleri temizli?i (klima)
? ?ç ve d?? ünite plastik kasa temizli?i (klima)

 

Petek Temizleme Hizmeti

Kalorifer peteklerinin içindeki kirli su uzman ekiplerce bo?alt?larak temizlenmektedir.

 

Hal? Y?kama Hizmeti

Poliçe adresindeki 6 m2'ye kadar olan bir adet makine hal?s? y?kat?labilir, di?er hal?lar için indirimli fiyattan yararlan?labilir.

 

Koltuk Y?kama Hizmeti

Poliçe adresindeki iki ki?ilik maksimum 120 cm geni?li?nde koltuk yerinde temizletilebilir, di?er koltuklar için indirimli fiyattan yararlan?labilir.

 

Evde Küçük ??ler Paketi

Bu hizmet paketi kapsam?nda a?a??da belirtilen 20 adet hizmet çe?idinden, poliçe süresi boyunca 5 adet kullan?labilir. Kullan?lan her bir hizmet çe?idi için, y?lda 3 defa kullan?m hakk? bulunmaktad?r
1. Süs aksesuar, ayna, tablo, sabunluk, havluluk, ask?l?k vb montaj/demontaj
2. Evye de?i?imi
3. Musluk ve armatürlerin de?i?imi/Sökümü
4. Korni? tak?lmas?/sökülmesi (10 metreye kadar)
5. Giderlerin aç?lmas? (banyo&mutfak)
6. Elektrik, telefon, bilgisayar hatlar? gibi i?ler (10 metreye kadar)
7. Alç?pan/kartonpiyer tamiri ve yenilenmesi k?r?k parçan?n de?i?imi/di?er i?lemler (renk rütu?uvb) (1 saate kadar i?çilik)
8. Musluk, sifon, armatür, klozet de?i?imi/montaj?
9. Du?akabin montaj
10. Islak zemin derzlerin doldurulmas?
11. Kap?lara/pencerelere sineklik tak?lmas?
12. Dolaplar?n sabitlenmesi (1 metrekareye kadar)
13. Duvar rutü? ve boyac?l?k, duvar ka??d? kaplama (15 metrekareye kadar)
14. ?laçlama (sadece banyo veya sadece mutfak)
15. Beyaz e?ya montaj/demontaj
16. Aksesuar montaj (?ifonyer, karyola, komodin, TV duvar ünitesi/sehpas?, kitapl?k, çal??ma ve bilgisayar masas?, konsol, yemek masas? gibi) (2 metreye kadar)
17. Kap? kilit de?i?imi
18. Avize montaj
19. Elektrik tesisat?n?n gözden geçirilmesi ve güvenlik kontrollerinin yap?lmas?
20. Elektrik tesisat ayarlamalar? ve priz/anahtar

Mini Onar?m Hizmeti

?stanbul, Ankara, ?zmir, Bursa, Antalya illerinde e?ya teminat? bulunan poliçe sahipleri bu hizmetten yararlanabilir.
Konut Mini Onar?m ile evde ve e?yalara olu?abilecek küçük çapl? hasarlar ücretsiz olarak giderilir.
Mobilya,sert zemin dö?eme ve hal?larda olu?abilecek çizik, yan?k, y?rt?klardan, leke ç?karmaya kadar birçok i?lem bu hizmetle sa?lanmaktad?r

 

ZORUNLU DEPREM S?GORTASI (DASK)

Deprem Sigortas? ile teminat alt?na al?nmaktad?r.
6305 say?l? Afet Sigortalar? Kanunu gere?ince kapsam dahilinde ki binalar:
? Tapuya kay?tl? ve özel mülkiyete tabi ta??nmazlar üzerinde mesken olarak in?a edilmi? binalar
? 634 Say?l? Kat Mülkiyeti Kanunu kapsam?ndaki ba??ms?z bölümler
? Bu binalar?n içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullan?lan ba??ms?z bölümler,
? Do?al afetler nedeniyle devlet taraf?ndan yapt?r?lan veya verilen kredi ile yap?lan meskenler
Yukar?daki ko?ullara uyan, kat irtifak? teDeprem ve deprem sonras? yang?n, infilak, tsunami ve yer kaymas? sonucu olu?acak riskler Do?al Afet Sigortalar? Kurumu (DASK) taraf?ndan kar??lanan Zorunlusis edilmi? binalar, tapuda henüz cins tashihi yap?lmam?? ve tapu kütü?ünde vasf? "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yap?lmam?? kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortas? yapt?r?lmas? gerekmektedir.
Henüz ba??ms?z tapusu olmayan meskenlerin sigortas?, sigorta ettirenin beyan?na dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yap?labilmektedir.
Zorunlu Deprem Sigortas?; binan?n bulundu?u deprem risk bölgesi, binan?n yap? tarz?, meskenin brüt yüzölçümü ve binan?n in?a y?l?na dayanarak hesaplan?r.