SA?L?K SİGORTALAR?

img
SA?L?K SİGORTALAR?

Sa?l?k Sigortas?, hastal?k veya kaza sonucu olu?an maddi giderlerinizi kar??layan bir sigortad?r. Yurtiçinde ve yurtd???nda olu?an sa?l?k giderleri poliçe özel ve genel ?artlar? dahilinde kar??lan?r.

Sa?l?k sigortas?nda sunulan ek teminatlar ile Check-Up, PSA, Momografi ve Di? Paketi gibi hizmetlere ilave 7/24 Doktorum hizmetinden de ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

18 ya??na kadar olan çocuk ve gençleri prim fark? ödemeden tek ba??na sigorta kapsam? alt?na alabilirsiniz.

Geleneksel sa?l?k planlar? d???nda SGK anla?mal? doktor ve hastanelerde geçerli Tamamlay?c? Sa?l?k Sigortas? yapt?rabilirsiniz. Al?nan sa?l?k hizmeti için ödenecek olan fark ücreti bu sigorta taraf?ndan kar??lan?r.

Yabanc? uyruklular için 11 Nisan 2014’de yürürlü?e giren, yabanc? uyruklu vatanda?lara “Özel Sa?l?k Sigortas? yapt?rma zorunlulu?u” kapsam?nda bir veya iki y?l süreli Yabanc? Uyruklular Sa?l?k Sigortas? yapt?rabilirsiniz.

Hem yurtiçi hem de yurtd??? tatillerinizde ve seyahatlerinizde, beklenmedik risklere kar?? geni? kapsaml? teminat imkan? ile Seyahat Sa?l?k Sigortas? yapt?rabilirsiniz. Özellikle Avrupa ülkeleri vize ?art? olarak bu sigortay? talep etmektedir.

 

Covid-19 Bilgilendirme 

Yurt d??? seyahatlerinde kar??la??labilecek Covid-19 sebepli tedavi ve seyahat uzamas? gibi ek masraflar da yurt d??? seyahat sa?l?k sigortalar?m?z?n kapsam?nda